Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Albaraka Türk Katılım Bankası, Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında çalışanlarının desteğiyle insana ve çevreye duyarlı, ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olan, sürdürülebilir bir dünya için tüm paydaşlarıyla çalışan öncü bir finans kuruluşudur.

Albaraka Türk Sürdürülebilir Bankacılık Programı 8 Ana Başlıkta Gerçekleştirilmektedir:

Sürdürülebilirlik Yöntemimiz

1. Yönetim

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu ilkelerine tam uyum sağlanmakta ve henüz zorunlu olmayan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi Metodolojisi çerçevesinde yönetime ilişkin konularda uyum izlenmekte ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

a) Yönetim Yapısı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır. 11 üyenin 3’ü Denetim Komitesi üyesi olup, toplam bağımsız yönetim kurulu üyesi sayısı ise 5'tir. Yönetim Kurulu üyelerimizi tanımak için tıklayınız.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Üst Yönetim kadrosu toplam 8 kişiden oluşmaktadır. Bankamız Üst Yönetimi'ni tanımak için tıklayınız.

b) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Menfaatler

31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Banka’nın üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve menfaatlerinin toplam tutarı 16.429.000 TL’dir.

2. Çevre

Bankamız, Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm faaliyetlerinde iklim değişikliği ile mücadelesinde de öncü rol üstlenerek sektörün önemli oyuncuları arasında yer almayı hedeflemektedir. Kurum kültürü ve vizyonuyla sürdürülebilir geleceği gözeten Albaraka Türk; bankacılık, çevre, sosyal ve yönetişim alanlardaki tüm faaliyetleriyle paydaşlarına katkı sağlamayı sürdürmek amacıyla; BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) çerçevesinde Bankamızın Çevre Politikasını oluşturmuştur. Politika ile belirlenen çevre konularına ilişkin Banka içi gerekli aksiyonların alınması, yönetilmesi ve kamuyla da paylaşılacak biçimde raporlanması sağlanmaktadır.

Diğer yandan Bankamız Dünya Bankası’ndan sağladığı krediyle çevreye zararlı olan, suyolları ve havzalarına zarar veren ve bu bölgelere etkisi bulunan projeleri finanse etmemektedir. Finansmanı planlanan tüm projelerin çevreye yönelik olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları talep edilmektedir. Bankamız sürdürülebilir projelere finansman sağlama konusunda kurumsal politikasını geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Albaraka Türk Çevre Politikasına ulaşmak için ulaşmak için tıklayınız.

Albaraka Türk Çevre Yönetim Sistemine ulaşmak için tıklayınız.

3. İnsan Hakları ve İnsan Kıymetleri Profili

Albaraka Türk Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterme gayretindedir. Bu sebeple;

  • İnsanın yaşama, beslenme, barınma, seyahat ve çalışma gibi temel haklarını destekler nitelikte faaliyet gösterir.
  • Çalışanlarına yaklaşımda dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırımcılık yapmaz ve bu anlayışı topluma yaymaya çalışır.
  • Faaliyetlerinde adalet duygusu ön plandadır.
  • Kayıt dışı işçi çalıştırmamak ve yasal mevzuat çerçevesi dâhilinde işçi çalıştırmak temel değiştirilemez kurallarıdır.
  • Diğer ülkelerdeki şubelerinde o ülke halkından istihdam yapmaya öncelik verir.
  • İnsanın temel haklardan faydalanmasını kısıtlamayan bir finansal model önerisinde bulunur.

Albaraka Türk İnsan Hakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

İnsan Kıymetleri Profili
Toplam Personel Sayısı 2.669
Yaş Ortalaması 36,8
Erkek 86,5%
Kadın 13,5%
Kıdem Ortalaması 10,2 yıl
İş Gücü Devir Oranı 9,4%
Yabancı Uyruklu Çalışan Sayısı 21
İşe Yeni Başlayan Kadın Çalışan Sayısı 4

4. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturularak; üst yönetim dâhil tüm Banka personelinin bilgilendirilmesi ve gerekli zorunlu eğitimlerin alınması ile Banka içi ve ilgili paydaşlar için gerekli aksiyonların alınması, yönetilmesi ve kamuyla da paylaşılacak biçimde raporlanması sağlanmaktadır.

Albaraka Türk Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

5. Acil ve Beklenmedik Durum Yönetimi

Meydana gelebilecek herhangi bir acil durum anından önce acil durum senaryoları hazırlanmakta, fiziki güvenlik senaryoları güncellenmekte, acil durum ekipleri belirlenerek acil durum eğitimleri organize edilmekte, acil durum tatbikatları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Konu ile ilgili yazışma, raporlama, gerekli bilgilendirme ile acil ve beklenmedik durum faaliyetlerinin koordine edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili mevzuatlara göre, Sürdürülebilir Bankacılık Programı çerçevesinde; sağlık ve güvenlik konularında yapılan çalışmaların (eğitimler, iş sürekliliği faaliyetleri, sağlık kuruluşlarından alınacak ödüller, banka içi sağlık kampanyaları vb.) kamuyla da paylaşılacak biçimde raporlanması, sağlık ve güvenlik konularından sorumlu bir üst düzey yöneticinin belirlenmesi gibi aksiyonlar alınmaktadır. 2021 yılında 1.742 Çalışan 12.042 saat Online İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almıştır.

Bankamız Sağlık ve Güvenlik Çalışmalarına Sürdürülebilirlik raporumuzundan ulaşabilirsiniz. Rapor için tıklayınız.

7. İş Sürekliliği Yönetimi

Albaraka Türk üst yönetimin liderliğinde, olağanüstü durumlara karşı kendi itibarı ve varlıklarıyla paydaşlarının varlıklarını korumak amacıyla; uluslararası ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi standardı, banka stratejik hedefleri, BDDK yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda, iş sürekliliği yönetim sistemi kurularak ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Eğitim, test, iç ve dış denetim faaliyetleri ile sistemin, stratejilerin, planların ve iş sürekliliği yönetimi organizasyon yapısının yeterliliği ve etkililiği gözden geçirilerek geliştirilmektedir.

8. Bankacılık Faaliyetleri

Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzu ve Albaraka Türk Kredi Politikaları ve Uygulama Usulleri çerçevesinde; kredilendirme faaliyetleri ile ilgili çevresel ve sosyal risk yönetimi yapılır. Diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirlik parametrelerinin dikkate alınmasıyla sürdürülebilir bankacılık hedefi doğrultusunda ürün geliştirmeleri yapılır. Tüm fonlama stratejisinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) unsurları kredi süreçlerine dâhil edilirken en iyi uygulamalar dikkate alınmaktadır.