TMSF Güvencesi Nedir?

Mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF / Fon) aittir.

Sigorta Kapsamında Güvence Altına Alınan Katılım Fonları

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz/kâr payı reeskontları toplamının, Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların, 200.000 TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

 • Yurtiçi şubelerde gerçek kişiler adına açılan katılım fonu ve cari fonlar güvence altındadır. 
 • Ticari işlemlere konu olmayan katılım fonu ve cari fonlar güvence altındadır. 
 • TL, Döviz ve Kıymetli Maden cinsinden katılım fonu ve cari fonlar her bir katılım bankasında ve mevduat bankasında her bir gerçek kişi için 200.000 TL'ye kadar sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Katılım Fonları

 • Türkiye’deki Katılım bankalarının yurt dışı şubelerinde açılan katılım fonları sigorta kapsamı dışındadır.
 • Türkiye'de ve yurt dışında özellikle kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan bankalarda açılan katılım fonu hesapları sigorta kapsamında değildir.
 • Katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.
 • Katılım bankalarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamındaki katılım fonları sigorta kapsamı dışındadır.

Sigortada Kapsamında Yapılacak Ödemeler

 • Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. 
 • Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. 
 • Döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden, altın cinsinden hesaplar için İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı esas alınarak belirlenir.