Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

TMSF Güvencesi Nedir?

Mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF / Fon) aittir.

Sigorta Kapsamında Güvence Altına Alınan Katılım Fonları

Türkiye’de faaliyet gösteren bir katılım bankasının yurt içi şubelerinde (resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki) Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

 • Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek ve tüzel kişi için 650 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Ancak yukarıdaki 650 Bin TL’lik limit içerisinde kalsa dahi;

 • Hesap sahiplerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamında değildir.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Katılım Fonları

Aşağıda belirtilen katılım fonları sigortaya tabi değildir.

 • Türkiye’deki katılım bankalarının yurtdışındaki şubelerinde açılan hesaplar.
 • Katılım bankasının yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olan hesaplar.
 • Bankanın hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • Bankanın yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemeler

 • Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. 
 • Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. 
 • Döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden belirlenir.
 • Altın cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.