Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Yaklaşım

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.“Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonuyla, ana ortağı Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) öncülüğünde Sürdürülebilir Bankacılık Programını başlatmıştır. Türkiye’nin ilk Katılım Bankası unvanıyla, kurulduğu ilk günden bu yana birçok alanda lider konumunda olan Albaraka Türk; başlatmış olduğu Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında çalışanlarının desteğiyle insana ve çevreye duyarlı, ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olan, sürdürülebilir bir dünya için tüm paydaşlarıyla çalışan öncü bir finans kuruluşudur.

Albaraka Türk Sürdürülebilirlik stratejisi; belirli alanlarda oluşturulan yol haritaları ile Banka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve bu faaliyetlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Bankamız Sürdürülebilir Bankacılık Programı’nı Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yürütmektedir.

Bunun yanı sıra, Program kapsamında Bankamızın Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları özellikle eğitim, sağlık, çevre ve hassas gruplar alanlarına odaklanılarak gerçekleştirilmekte; BDDK, SPK ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bankamızın vizyonu ve misyonuyla uyumlu, kurum kimliği ve anlayışını benimsenmektedir.gözeten ve toplumsal meselelere çözüm bulmak için çalışılarak ülkemizin değerlerine değer katan bir anlayış benimsenmektedir.

Yapı

Sürdürülebilir Bankacılık Programı; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğe bağlı 2 komite tarafından yönetilmektedir.

Banka Yönetimine İlişkin Ek Açıklamalar: Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetime İlişkin Bilgiler

Sürdürülebilirlik Yönetim Yapımız

1. Sürdürülebilirlik Komitesi

1.1 Komitenin Teşkili ve Amacı

Komite 3 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komitenin amacı, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları dikkate alarak, Bankamızın temel değerlerine ve etik ilkelerine uygun politikaları Banka nezdinde tesis etmektir.

1.2 Komitenin Görevleri

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik farkındalığının kurum içinde içselleştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir bankacılık hedefini somut bir biçimde ortaya koymak ve uzun vadeli değerler oluşturmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte Banka faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasına öncelik verir.
 • Çevreyi koruma bilincini Bankanın tüm kademelerinde öncelik haline getirir; gerekli etik kuralları oluşturur, tüm bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar.
 • Bankanın vizyon ve misyonu ile uyumlu kurum kimliğini ve anlayışını tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına anlatabilecek Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi için Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi’ne yönlendirmelerde bulunur.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında dünyadaki en iyi uygulamaları takip ederek, Bankanın temel değerleri ve etik ilkeleriyle örtüşen projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
 • Banka faaliyetlerinin topluma olan etkilerini değerlendirir.
 • Banka faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri ile bu çerçevede alınan önlemleri denetler.
 • Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi’nin rapor ettiği konuları görüşerek, sonuçlandırılması için gerekli kararları verir.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında ABG’nin ilgili komitesi ile koordineli olarak çalışır.

2. Sürdürülebilirlik İcra Komitesi

2.1 Komitenin Teşkili ve Amacı

Komite Genel Müdür başkanlığında 3 genel müdür yardımcısı ve 6 birim müdüründen oluşur. Bankanın gerçekleştireceği sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri için yapılacak çalışmaları değerlendirmek, gerekli düzeltme ve yönlendirmeleri yaparak Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayına hazır hale getirmek amacıyla oluşturulmuştur.

2.2 Komitenin Görevleri

 • Bankanın vizyon ve misyonuyla uyumlu, kurum kimliğini ve anlayışını tüm topluma, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza anlatabilecek Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerini hayata geçirir.
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin aldığı kararların uygulanmasını takip eder.
 • Banka adına hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin zamanlaması, mecrası ve bütçesiyle ilgili Stratejik Planlama Müdürlüğü’nden gelen talepleri değerlendirerek karar verir.
 • Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde önerilen Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin ön değerlendirmesini yapar, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi gündemine taşır ve hayata geçirilen projeleri takip eder.
 • Belirlenen konularda yapılacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bütçe, konsept, prodüksiyon ve iş ortakları onaylarını verir.
 • Yıllık ve periyodik olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk raporlarını onaylar.