Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Amaç

Bu Politikanın amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) çalışan ve insan haklarıyla ilgili yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir.

1.2. Kapsam

İşbu Politika Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu, ortaklarını, çalışanlarını, yöneticilerini, müşterilerini, Banka’nın dış hizmet satın aldığı firmalar, tedarikçiler, danışmanlar, dış denetçiler ve temsilciler dâhil olmak üzere Banka adına hareket eden veya Banka’ya hizmet veren kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Bu Politika; Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen, Albaraka Türk Çıkar Çatışması Politikası, Etik İlkeler ve Banka’nın Personel Yönetmeliği de dâhil olmak üzere diğer iç düzenlemelerin, Banka mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. UYGULAMA

2.1. Usul ve Esaslar

Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Albaraka Türk, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Albaraka Türk çalışanları birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Albaraka Türk Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Albaraka Türk, açık, şeffaf ve samimi iletişim kanallarını tüm çalışanlarının kullanımına sunarak onların görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak, çalışanların katılımcılığını ve yaratıcılığını teşvik eden yönetim anlayışının vazgeçilmez bir parçasını oluşturur.

Albaraka Türk’te, çalışanların şikâyet ve taleplerini iletebilmeleri için çok çeşitli iletişim kanalları yanı sıra İhbar hattı, Çalışan Komitesi ve çalışanlardan müteşekkil Değişim Meclisi mekanizmalar işletilmektedir. Çalışanlar üç boyutlu değerlendirme sistemi ile hem servis bazında birbirlerini, hem de yöneticilerini aktif olarak yıl boyunca değerlendirmektedirler.

Albaraka Türk, işe alım, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, performans yönetimi ve işten ayrılma gibi temel insan kaynakları süreçlerini ilgili uygulamaları prosedür ve yönetmeliklerle net olarak tanımlar açık ve şeffaf bir şekilde çalışanlarla paylaşır.

Banka Yöneticileri her türlü kötü muamele ve ayrımcılık eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kıymetleri Müdürlüğüne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Çalışanların bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kıymetleri Müdürlüğüne iletebilmektedir. Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Banka, ayrımcılık, vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

Albaraka Türk, çalışan istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır.

İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırma yasağına uyum konusunda Albaraka Türk tarafından özel önem gösterilmektedir.

Albaraka Türk gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, çalışanları arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Albaraka Türk anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Albaraka Türk çalışanları özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. Çalışanlarının sağlık ihtiyaçlarını yasal uygulamaların dışında, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası ile destekler. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Eğitim ve Kariyer Müdürlüğü tarafından tüm çalışanlara her üç yılda bir sınıf içi ve/veya uzaktan eğitim verilmektedir.

Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri değişim meclisi aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. Albaraka Türk, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

Albaraka Türk, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır.

Albaraka Türk, engelsiz uygulamalar geliştirerek, engelli paydaşlarını hayata daha çok dâhil etmek için engelleri kaldırmaya yönelik gereklilikleri gözetir.

Çalışanlar, güven ve dürüstlük çerçevesinde, Banka, iş arkadaşları ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerinde yukarıdaki prensiplerin içselleştirilmesi ve uygulanması konusunda sorumludurlar.

2.2. Gözden Geçirme

İşbu politika, organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir, yılda bir kez gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde güncellenir.

Politikadaki değişiklikler Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Genel Müdür değişikliklerle ilgili Yönetim Kuruluna bilgi verir. Bu politika ve yapılan değişiklikler Banka’nın internet sitesinde ilan edilir.

2.3. Yürürlük

İşbu Politika, Yönetim Kurulu’nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.